Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

9748 f3fc
Jesteś piękny!
najcięższą rzeczą jest oglądnie kogoś kogo kochasz, kochającego kogoś innego
— so true
Wszystko idzie inaczej, niżby człowiek chciał. Śmieszne. Że też człowiek nigdy nie potrafi cieszyć się tym, co właśnie przeżywa. Zawsze grymasi, zawsze niezadowolony. A życie mija. Jak chce się zmieniać swoje życie, to nie trzeba zmieniać tego, co jest naokoło, tylko to, co się ma w środku.
— Małgorzata Musierowicz
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
1635 83e5

laughingqueen:

ride on, tiny human wagon

February 22 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl